DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU TOMOGRAFU STOŻKOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NIEZBĘDNYM DO WYKONYWANIA I ARCHIWIZOWANIA BADAŃ CBCT w ramach Osi Priorytetowej 1 –„Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” Działania 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” Poddziałania 1.3.2 – „Firmy w początkowej fazie rozwoju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje o ogłoszeniu

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą z dopiskiem „oferta przetargowa” na adres: „VITA SANA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana III Sobieskiego 3c/5 14-100 Ostróda lub mailowo na adres kontakt@vitasana.com.pl w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku, do godziny 23:59.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@vitasana.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. Tomasz Zomkowski – tel. 500 669 141, 2. Edyta Zomkowska – tel. 505 061 656

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. Tomasz Zomkowski – tel. 500 669 141, 2. Edyta Zomkowska – tel. 505 061 656

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego zestawu tomografu stożkowego wraz z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania i archiwizowania badań CBCT.

W skład zestawu wchodzić muszą minimum:

1. Tomograf stożkowy
2. Zestaw komputerowy akwizycyjny i postprocesingowy
3. Oprogramowanie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie prowadzone w celu realizacji projektu pn.: „Nabycie usług doradczych sposobem na wdrożenie innowacji produktowej przez „VITA SANA” Spółka z o. o.”, w ramach Osi Priorytetowej 1 –„Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” Działania 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” Poddziałania 1.3.2 – „Firmy w początkowej fazie rozwoju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego zestawu tomografu stożkowego wraz z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania i archiwizowania badań CBCT.

W skład zestawu wchodzić muszą minimum:

1. Tomograf stożkowy, spełniający następujące parametry minimalne:

a) Technologia Cone Beam: pojedynczy skan wykonywany przy obrocie 360°
o polu obrazowania FOV nie mniejszym niż 19×19 cm,
b) Napięcie anodowe: 110 kV +/- 2%,
c) Prąd anodowy: min. 30 mA,
d) Ogniskowa: nie więcej niż 0,3 mm,
e) Zakres skali szarości detektora: min. 16 bit (65535 poziomów szarości),
f) Minimalny czas ekspozycji nie dłuższy niż: 1 sek.

Dodatkowe parametry:

a) Woksel 100µm przy małym i średnim polu obrazowania do 12×8 cm,
b) Dedykowane do badań stawów żuchwowo-skroniowych pole obrazowania 15×5 cm,
c) Automatyczne dopasowanie dawki promieniowania do wieku i wielkości pacjenta,
d) Możliwość przeprowadzenia badania pacjenta w pozycji stojącej i siedzącej,
e) Urządzenie musi pozwalać na wykonywanie zdjęć u osób niepełnosprawnych korzystających z wózka inwalidzkiego,
f) Urządzenie musi pozwalać nagrywać filmy wideo RTG podczas badania
w projekcji PA lub bok,
g) Urządzenie (lub oprogramowanie akwizycyjne) musi pozwalać na zapisywanie obrazów w standardzie DICOM na serwerze PACS,
h) Urządzenie (lub oprogramowanie akwizycyjne) musi posiadać opcję „worklisty” pobieranej z zewnętrznych serwerów (PACS lub RIS).

2. Zestaw komputerowy akwizycyjny i postprocesingowy

Zestaw może składać się z dwóch lub z jednego komputera w konfiguracji rekomendowanej przez producentów urządzenia oraz oprogramowania postprocesingowego do płynnej pracy oprogramowań.
Niezależnie od zaleceń producentów, komputer (lub komputery) musi posiadać min.:
a) 8 GB pamięci RAM
b) dysk SSD o pojemności 500GB
c) nagrywarkę DVD lub BD
d) min 1 kartę sieciową min. 1Gbps
e) min. 1 monitor (do każdego komputera) z kalibracją DICOM (kolorowy) o przekątnej min. 24″ (proporcje 16×10) i rozdzielczości min 1920×1200, kontrast statyczny min. 1000:1, jasność min 300 cd/m2, certyfikaty min.: CE; EnergyStar 7.0; Flicker-free; Low Blue Light; TCO 7.0, w zestawie z monitorem min.: kabel do synchronizacji; Kabel DisplayPort; kabel USB; Kabel zasilający;

3. Oprogramowanie

Dołączone oprogramowanie dedykowane producenta urządzenia umożliwiające akwizycję badań (z worklisty lub „z ręki”) i archiwizację ich na dysku lokalnym oraz serwerze PACS.
Dołączone oprogramowanie dedykowane producenta urządzenia umożliwiające min. przeglądanie badań, wizualizację 3D.
Dołączone oprogramowanie umożliwiające nagrywanie płyt DVD z wykonanymi badaniami wraz z przeglądarką badań z wizualizacją 3D.
Powyższe cechy mogą być realizowane przez jeden pakiet oprogramowania.
Oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie pełnej funkcjonalności na min. 5 komputerach jednocześnie i nie może być na stałe przypisane do żadnej stacji.

4. Gwarancja

Okres gwarancji na tomograf: 60 miesięcy
a) Okres gwarancji na pozostały sprzęt (np.: komputery, monitory, serwer, dyski serwera, itp.): 24 miesiące;
b) Minimalny okres bezpłatnych czynności serwisowych (przeglądów, napraw, asysty): 24 miesiące,

5. Uwagi / dodatkowe parametry:

a) fartuch ochronny dla pacjenta,
b) osłona dla technika,
c) transport, montaż, bezpłatne szkolenie z obsługi urządzeń,
d) bezpłatne, bezterminowe wsparcie techniczne przez Internet,
e) bezpłatne, bezterminowe aktualizacje oprogramowania,
f) wykonanie projektu koncepcyjnego pracowni CBCT,
g) wykonanie Projektu Osłon Stałych dla sanepidu dla pracowni CBCT.

Kody CPV:
33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33100000-1 Urządzenia medyczne
33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego
i weterynaryjnego
33115000-9 Urządzenia do tomografii

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody CPV:
33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33100000-1 Urządzenia medyczne
33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego
i weterynaryjnego
33115000-9 Urządzenia do tomografii

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku.

Wiedza i doświadczenie

Dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia Zamawiający, żąda by Wykonawca wykazał, iż:
a) w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną dostawę z montażem urządzeń zgodnych z dostarczanym w ramach niniejszego postępowań (zestaw tomografu stożkowego wraz z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania i archiwizowania badań CBCT). Na potwierdzenie spełniania warunku zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w formularzu ofertowym.
b) w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej dwa projekty ochrony radiologicznej pomieszczenia pracowni RTG/TK. Na potwierdzenie spełniania warunku zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej 1 technikiem z doświadczeniem w instalowaniu i szkoleniu z obsługi instalowanych urządzeń zgodnych z dostarczanym w ramach postępowania (zestaw tomografu stożkowego wraz z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania i archiwizowania badań CBCT), który wykonał co najmniej dwie instalacje i przeprowadził co najmniej dwa szkolenia. Na potwierdzenie spełniania warunku zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania w następujących przypadkach:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw/usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
4) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
5) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
– wydłużenia terminu realizacji przez Instytucję Zarządzającą,
– konieczności zmiany wypracowanych rozwiązań w przypadku zmiany obowiązujących regulacji prawnych w trakcie realizacji zamówienia,
– rezygnacji z wykonywania przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji,
– w przypadku wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej uniemożliwiającego prowadzenie prac,
– w przypadku konieczności przedłużenia terminu w związku z działalnością organów administracji w zakresie wydawania pozwoleń, zezwoleń itp.
6) zmianę wynagrodzenia w przypadku wydłużenia terminu realizacji stosunkowo do wartości umowy i pierwotnego okresu trwania;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia,

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 % ceny. , Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która będzie miała najniższą cenę oraz nie będzie podlegała odrzucenia.

Wykluczenia

Z udziału postępowaniu wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

„VITA SANA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu

Nabycie usług doradczych sposobem na wdrożenie innowacji produktowej przez „VITA SANA” SPÓŁKA Z O.O.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„VITA SANA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż zestawu tomografu stożkowego wraz z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania i archiwizowania badań cbct w ramach Osi Priorytetowej 1 –„Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” Działania 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” Poddziałania 1.3.2 – „Firmy w początkowej fazie rozwoju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 1165528).

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona 20 lutego 2019 r. przez ResQmed Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Narciarska 30/45 31-579 Kraków. Oferowana cena wynosi 463.954,18 zł brutto.

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki określone w zapytaniu przez Zamawiającego,
a jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium „najniższa cena” 100 punktów.