W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, podajemy następujące informacje:

Administrator

Administratorem danych osobowych jest: „VITA SANA” Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa, z którym może się Pan/i kontaktować się:
▪ listownie na adres: Jana III Sobieskiego 3C/5 14-100 Ostróda
▪ telefonicznie: 505-061-656
▪ za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@vitasana.edu.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia działalności leczniczej, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym w zakresie rachunkowości, księgowości oraz prawa podatkowego).

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:
▪ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit h);
▪ ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
▪ ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym art. 25, 26 oraz 29;
▪ ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
▪ ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Świadczenia zdrowotne są realizowane pod adresem: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, 10-045 Olsztyn ul.Niepodległości 44, tel. 505-061-656. w zakresie: badań radiologicznych.

Z kim dzielimy się danymi

Odbiorcą Pana/i danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pana/i dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pana/i dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

Twoje prawa

Przysługujące Panu/i prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
▪ prawo dostępu do danych;
▪ prawo sprostowania danych;
▪ prawo ograniczenia przetwarzania;
▪ prawo wniesienia sprzeciwu (o ile w danej sytuacji przysługuje);
▪ usunięcia (o ile w danej sytuacji przysługuje);
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pana/i wnioski w powyższym zakresie zostaną rozpatrzone zgodnie z RODO i innymi przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, ale może być wymogiem ustawowym w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia działalności leczniczej oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej. Niepodanie przez Pana/ią danych spowoduje nie zrealizowanie usług medycznych.

Pana/i dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.